algemene voorwaarden conxsys | aanvullende voorwaarden ADSL

Algemene voorwaarden Conxsys

1. Definities
1.1 Bijzondere voorwaarden: de specifieke voorwaarden per Dienst die op de Overeenkomst van toepassing zijn.
1.2 Contractsduur: de duur van de Overeenkomst, gerekend vanaf de Ingangsdatum van de Dienst.
1.3 ConXsys BV, een vennootschap naar het Nederlandse recht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 33261971 en die handelt onder de naam Conxsys.
1.4 Dienst: de Dienst of opdracht die Conxsys ten behoeve van Klant verricht.
1.5 Fair Use Policy: regels voor redelijk gebruik van de Dienst, onder meer met betrekking tot dataverkeer, diskruimte en/of belasting van het systeem, te vinden op de website van Conxsys.
1.6 Ingangsdatum van de Dienst: dag van de maand waarop volgens opgave van Conxsys de Dienst voor het eerst aan Klant wordt geleverd.
1.7 Klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met Conxsys de Overeenkomst heeft gesloten, dan wel de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die van de Dienst gebruik maakt.
1.8 Minimumtermijn: de termijn waarvoor de Overeenkomst minimaal wordt aangegaan, bestaande uit de periode tussen het sluiten van de Overeenkomst en de Ingangsdatum van de Dienst plus de Contractsduur.
1.9 Overeenkomst: overeenkomst tussen Conxsys en Klant op grond waarvan Conxsys diensten voor Klant verricht.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en alle rechtsbetrekkingen tussen Klant en Conxsys, voor zover die tot stand zijn gekomen door bemiddeling van de Nederlandse vestiging.
2.2 Op de Overeenkomst zijn ook de Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de door Klant gekozen Dienst van toepassing. Daar waar de Bijzondere voorwaarden niet overeenstemmen met deze voorwaarden, prevaleren de Bijzondere voorwaarden.
2.3 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van Klant, hoe dan ook genaamd, wordt door Conxsys uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand door: (a) de online/fax/mondelinge aanmelding door Klant en de aanvaarding daarvan door Conxsys. Na de aanmelding stuurt Conxsys Klant per e-mail een bevestiging dat Conxsys de aanvraag heeft ontvangen; of (b) indiening door Klant van een ingevuld en ondertekend bestelformulier en de aanvaarding daarvan door Conxsys.
3.2 Conxsys heeft het recht om een inschrijving of aanmelding te weigeren. Indien Conxsys de inschrijving of aanmelding aanvaardt, zal zij Klant zo spoedig mogelijk de gegevens verstrekken die Klant nodig heeft om gebruik te maken van de Dienst.
3.3 Voor bestaande klanten is een mondelinge opdracht bindend en wordt de dienst toegevoegd aan de reeds bestaande overeenkomst.

4. Verplichtingen Conxsys
4.1 Conxsys heeft een inspanningsverplichting (en geen resultaatsverplichting) om de Dienst beschikbaar te houden. Het kan voorkomen dat de Dienst als gevolg van gepland technisch onderhoud niet bereikbaar is. Dit onderhoud vindt plaats op van te voren aangekondigde tijden die Klant op website van conxsys kan vinden.
4.2 Conxsys kan op de systemen van Klant en op de Internet- en telefonie infrastructuur geen invloed uitoefenen. Daarom kan Conxsys geen bandbreedte garanderen tussen het computersysteem van Klant en enig ander computersysteem dat deel uitmaakt van het Internet. Als Conxsys spreekt over een bepaalde bandbreedte (bv. 64Kb/s), dan gaat het steeds om de bandbreedte tussen het computersysteem van Klant en het computersysteem van Conxsys waarmee Klant verbinding heeft.
4.3 Conxsys heeft een inspanningsverplichting (en geen resultaatsverplichting) om de data en bestanden die Klant op de computersystemen van Conxsys opslaat zodanig te beveiligen dat niemand, behalve de Klant zelf en de daartoe bevoegde werknemers van Conxsys, toegang hebben tot die gegevens.
4.4 Conxsys heeft het recht wijzigingen aan te brengen in (de toegang tot) de Dienst, als dit wenselijk is voor het correct functioneren van de Dienst. Conxsys zal Klant over dergelijke wijzigingen tijdig informeren.

5. Verplichtingen Klant en gebruik van de Dienst
5.1 Tenzij anders overeengekomen, moet Klant zorgen voor de apparatuur en programmatuur en diensten van derden die nodig zijn voor de Dienst, zoals een modem of ISDN-kaart, TCP/IP-programmatuur en een correct functionerende aansluiting op de telecommunicatie-infrastructuur.
5.2 Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst. Klant moet de gegevens die nodig zijn om van de Dienst gebruik te maken, zoals bijvoorbeeld een log-in naam en wachtwoord, zorgvuldig bewaren en geheimhouden. Klant is namelijk ook verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst door derden, als die derden toegang hebben verkregen tot de Dienst met gebruikmaking van gegevens van Klant. Indien Klant reden heeft om aan te nemen dat derden, zonder zijn toestemming, de Dienst gebruiken, moet Klant dit meteen telefonisch aan Conxsys melden en deze melding zo spoedig mogelijk schriftelijk of per fax bevestigen. Klant mag geen overeenkomsten sluiten met derden waarbij hij die derden tegen betaling of een andere wederprestatie het gebruik van de Dienst geeft, tenzij dit is toegestaan in de Bijzondere voorwaarden voor de desbetreffende Dienst.
5.3 Klant mag de Dienst slechts gebruiken in overeenstemming met de Fair Use Policy. Klant mag door het gebruik van de Dienst geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen, geen schade aan derden toebrengen en zich niet gedragen in strijd met de voorwaarden voor het gebruik van o.a. e-mail, Usenet en de Homepages Service zoals gepubliceerd op de website. In het bijzonder zal Klant: (a) de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen; (b) geen kinderpornografie openbaar maken of verspreiden; (c) niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen; (d) niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden; (e) zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor Klant niet geautoriseerd is ("hacken"); (f) zonder toestemming van de desbetreffende derde geen gegevens van derden veranderen, wissen, onbruikbaar maken dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen; (g) niet ongevraagd in grote aantallen op het Internet berichten met dezelfde inhoud posten (spamming). Hieronder is ook spamming begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mailadres of andere Dienst bij Conxsys; (h) geen virussen verspreiden; (i) niet zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van Conxsys wordt verhinderd, dan wel dat daardoor andere Klanten van Conxsys in het gebruik van de Dienst worden gehinderd; (j) indien Conxsys de Klant tevens de Usenet dienst verleent, niet zodanig gebruik maken van de Usenet dienst dat daardoor de verstandhouding tussen Conxsys en de Usenetgemeenschap wordt verstoord, dan wel de toegang van Conxsys van tot de op het Internet aanwezige nieuwsgroepen in gevaar zal worden gebracht of daadwerkelijk wordt geblokkeerd; (k) niet zijn configuratie zo inrichten dat deze misbruikt kan worden (bijvoorbeeld met open mail relays en open SOCKS proxies). Conxsys heeft het recht om de configuratie van Klant te controleren.
5.4 Indien Klant handelt in strijd met het in artikel 5.3 bepaalde of wanneer Conxsys ervan in kennis wordt gesteld dat Klant anderszins onrechtmatig handelt door middel van de Dienst, heeft Conxsys, naast haar overige rechten, het recht haar verplichtingen op te schorten, onder meer door met onmiddellijke ingang de Dienst, of een onderdeel daarvan, te blokkeren. Conxsys is Klant wegens een dergelijke opschorting of blokkering geen enkele schadevergoeding verschuldigd. Indien Conxsys ervan in kennis wordt gesteld dat Klant onrechtmatig handelt door middel van publicaties via de Dienst en Conxsys aan de juistheid van die kennisgeving in redelijkheid niet hoeft te twijfelen, heeft zij het recht de onrechtmatige publicatie te verwijderen of toegang tot deze publicatie te blokkeren. Conxsys is wegens zodanige verwijdering of blokkering niet tot enige schadevergoeding gehouden. Het voorgaande geldt ook indien Conxsys op andere juridische gronden een door middel van de Dienst door Klant openbaar gemaakte publicatie moet verwijderen of de toegang tot de Dienst moet blokkeren.
5.5 Indien Conxsys de Dienst blokkeert op grond van het in artikel 5.4 bepaalde, blijft de verplichting tot betaling tijdens de buitengebruikstelling onverminderd bestaan.

6. Ondersteuning
6.1 Conxsys zal Klant ondersteunen bij gebruik van de Dienst. Tenzij anders bepaald in de Bijzondere voorwaarden, kan Klant daartoe schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact opnemen met de helpdesk van Conxsys. De uren dat de helpdesk telefonisch bereikbaar is zijn vermeld op de website van Conxsys. Conxsys kan de openingsuren van de helpdesk wijzigen. Zulke wijzigingen zullen steeds worden aangekondigd op de website en in de Conxsys.nl.announce nieuwsgroep en mailinglist.
6.2 Conxsys geeft geen ondersteuning op software of apparatuur die is geleverd door derden, tenzij anders bepaald in de Bijzondere voorwaarden. Om aanspraak te kunnen maken op ondersteuning moet Klant zorgdragen voor deugdelijk werkende software en apparatuur. Indien een probleem in het gebruik van de Dienst te wijten is aan ondeugdelijk werkende software of apparatuur, kan Conxsys Klant geen ondersteuning bieden.
6.3 Conxsys heeft een inspanningsverplichting (en geen resultaatsverplichting) om in het kader van de ondersteuning problemen op te lossen die Klant heeft bij het gebruik van de Dienst. Conxsys garandeert echter niet dat ieder probleem wordt opgelost. Onder ondersteuning in de zin van dit artikel 6 wordt in geen geval verstaan: ondersteuning op het huisadres van Klant of enige andere door Klant aangewezen locatie.
6.4 Indien Klant aantoonbaar herhaald kennelijk ongerechtvaardigd gebruik maakt van de geboden ondersteuning heeft Conxsys het recht de ondersteuning stop te zetten.
7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Conxsys draagt geen intellectuele eigendomsrechten over aan Klant.
7.2 Klant krijgt een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht op de ter beschikking gestelde software.
7.3 Conxsys kan specifieke licentievoorwaarden van toepassing verklaren.

8. Apparatuur
8.1 Klant kan in bepaalde gevallen apparatuur van Conxsys afnemen. De apparatuur zal aan Klant worden afgeleverd op een door Klant aan te wijzen plaats in Nederland.
8.2 Indien overeengekomen, zal Conxsys de apparatuur installeren of laten installeren.
8.3 Klant zal vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen.
8.4 Op de apparatuur kan een fabrieksgarantie van toepassing zijn. Indien Klant in aanmerking komt voor fabrieksgarantie, kan Klant dit aan Conxsys laten weten. Conxsys zal in dat geval de fabrikant op de hoogte stellen van de claim van Klant onder de garantie.
8.5 De door Conxsys geleverde apparatuur blijft eigendom van Conxsys. Het eigendom wordt pas aan de Eindgebruiker overgedragen na
verloop van de Minimumtermijn en nadat Eindgebruiker alle verschuldigde bedragen aan Conxsys heeft voldaan.
8.6 Vanaf het moment dat de apparatuur bij de Eindgebruiker wordt afgeleverd, berust het risico voor verlies, vervreemding en beschadiging bij Eindgebruiker.

9. Vergoedingen
9.1 Voor de Dienst is Klant vanaf de Ingangsdatum van de Dienst een vergoeding verschuldigd, die maandelijks of jaarlijks in rekening kan worden gebracht, tenzij in de Bijzondere voorwaarden anders is bepaald.
9.2 Afhankelijk van de desbetreffende Dienst kan Conxsys aan Klant naast de in artikel 9.1 bedoelde vergoeding voor gebruik van de Dienst andere vergoedingen in rekening brengen, zoals opstartkosten, vergoedingen voor het bemiddelen bij de aanvraag van domeinnaam en/of IP-adressen, het aan Klant ter beschikking stellen van schijfruimte op de computersystemen van Conxsys, en het doorsturen van e-mail.
9.3 Tenzij anders vermeld, zijn de door Conxsys genoemde vergoedingen steeds in Euro’s en exclusief omzetbelasting.
9.4 Conxsys heeft het recht vergoedingen te wijzigen. Conxsys brengt Klant uiterlijk veertien (14) dagen voordat de wijziging in werking treedt op de hoogte van de wijziging. Indien Klant het niet eens is met de gewijzigde vergoeding, heeft Klant het recht de Overeenkomst uitsluitend voor de toekomst te ontbinden vanaf het moment dat de wijziging in werking treedt.

10. Betaling
10.1 Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst moet Klant de verschuldigde vergoedingen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum voldoen. Klant kan de betaling ook doen door middel van automatische incasso. In geval van automatische incasso dient Klant Conxsys te machtigen om de verschuldigde bedragen van zijn rekening af te laten schrijven. Klant dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening.
10.2 Indien Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de betaaltermijn heeft voldaan, is Klant in verzuim. Conxsys stuurt Klant dan per email of fax een herinnering en brengt de administratie-kosten die hiermee gemoeid zijn bij Klant in rekening. In dat geval kan Conxsys ook de wettelijke rente in rekening brengen en de vordering uit handen geven. De kosten die daarmee zijn gemoeid komen voor rekening van Klant. Tevens heeft Conxsys het recht vanaf die dag de toegang van Klant tot de Dienst te blokkeren tot het moment waarop volledige betaling is ontvangen, onverminderd de verplichting van Klant om over die periode de vergoeding te betalen als bedoeld in artikel 9.1.
10.3 Klant kan worden onderworpen aan een standaard kredietwaardigheidcontrole. Klant geeft Conxsys toestemming de informatie die Klant verschaft te onthullen aan een geautoriseerd kredietinformatiebureau, dat een verslag van het onderzoek zal bewaren.
10.4 Indien Klant op enig moment voor of tijdens de looptijd van de Overeenkomst niet voldoet aan de standaard kredietwaardigheid die Conxsys op een bepaald moment acceptabel acht, heeft Conxsys het recht: (a) van Klant te verlangen dat hij dusdanige vooruitbetalingen doet in verband met eventuele toekomstige kosten als Conxsys noodzakelijk acht; (b) Klant kredietbeperkingen op te leggen met betrekking tot kosten en de Dienst te allen tijde op te schorten wanneer dergelijke limieten zijn bereikt tot de volledige betaling van dergelijke uitstaande kosten is gedaan; (c) om zulke andere maatregelen te nemen met betrekking tot het recht van Klant om van de Dienst gebruik te maken als Conxsys redelijkerwijs noodzakelijk acht.
10.5 Conxsys heeft ten alle tijde het recht om domeinnamen op eigen naam over te schrijven indien de klant bij betaligen in gebreke is, of een vordering heeft op de klant welke een zekerheid verlangt. Indien er een betalings regeling is getroffen zal conxsys domeinnamen pas weer op de naam van de klant overschrijven zodra aan alle verplichtingen is voldaan. Ook bij een vermoedelijke verhuizing door de klant heeft conxsys het recht om de domeinnamen zeker te stellen.
10.6 Aan provider mutaties wodt pas meegewerkt zodra aan alle voorwaarden van Conxsys, en indien van toepassing een toeleverancier verplichtingen is voldaan.  
10.7 In het geval Klant niet handelt in overeenstemming met de instructies van Conxsys zoals hierboven bepaald, heeft Conxsys het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

11. Overmacht
11.1 Het kan gebeuren dat Conxsys een verplichting uit deze Overeenkomst niet kan nakomen door omstandigheden die buiten haar wil liggen. In dat geval is er sprake van overmacht. Conxsys is niet tot nakoming gehouden zolang de overmacht duurt. De verplichtingen die Conxsys door overmacht niet kan nakomen worden opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
11.2 Indien de overmachtstoestand veertien (14) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst uitsluitend voor de toekomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Conxsys als gevolg van de overmacht enig voordeel zou hebben.
11.3 Tot overmacht van Conxsys wordt in ieder geval gerekend: storingen in systemen die deel uitmaken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van de elektriciteitsvoorziening en overmacht bij toeleveranciers van Conxsys.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Conxsys is ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een van haar verplichtingen niet aansprakelijk voor de geleden schade, behalve in de volgende gevallen: (a) ingeval van zaakschade tot een maximum van EURO 500.000,- per gebeurtenis; (b) ingeval van personen- en letselschade tot een maximum van EURO 500.000,- per gebeurtenis.
12.2 De vergoeding voor gebruik van de Dienst is alleen gebaseerd op de door Conxsys bij het verlenen van de Dienst te maken kosten vermeerderd met een redelijke winstopslag. In de vergoeding is geen bedrag opgenomen ter dekking van bedrijfsrisico’s die samenhangen met het door Klant bepaalde gebruik van de Dienst. Conxsys is daarom niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade die voortvloeit uit gebruik van de Dienst, zoals gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en kosten van herstel van gegevens die geheel of gedeeltelijk verloren zijn gegaan.
12.3 Buiten het in artikel 12.1 genoemde geval rust op Conxsys geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
12.4 De in dit artikel 12 opgenomen beperking van aansprakelijkheid blijft buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Conxsys.

13. Persoonsgegevens en privacy
13.1 De gegevens van Klant worden opgenomen in een persoonsregistratie van Conxsys conforn de AVG wetgeving.
13.2 Met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde gegevens is het Privacy Statement van Conxsys van toepassing. Dit statement is te vinden op de website van Conxsys.

14. Duur en beëindiging
14.1 De Overeenkomst wordt altijd aangegaan voor de Minimumtermijn van 1 jaar tenzij dit anders is overeengekomen. Tenzij Klant of Conxsys uiterlijk dertig (30) dagen voor het einde van die Minimumtermijn schriftelijk of per fax te kennen geeft op verlenging geen prijs te stellen, wordt de Overeenkomst telkens na afloop van de Contractsduur stilzwijgend verlengd met 1 maand.
14.2 Na afloop van de Minimumtermijn van de Overeenkomst hebben zowel Klant als Conxsys het recht de Overeenkomst op te zeggen. Daarbij dient de in de Bijzondere voorwaarden bepaalde opzegtermijn in acht te worden genomen. Is in de Bijzondere voorwaarden geen opzegtermijn bepaald, dan bedraagt deze termijn dertig (30) dagen. Eindigt de Overeenkomst door opzegging midden in een lopende termijn, dan is Klant voor het reeds verstreken deel van die termijn een evenredig deel van de periodieke vergoeding verschuldigd, tenzij anders bepaald in de Bijzondere voorwaarden. Indien Klant de Overeenkomst opzegt, maar na de opzegtermijn van dertig (30) dagen toch gebruik maakt van de Dienst, wordt de opzegging beschouwd als niet gedaan. Aan een mutatie aanvraag van derden wordt pas voldaan zodra er aan alle verlichtingen is voldaan.
14.3 Indien diensten worden opgezegd bestaat er geen recht op resitutie van de reeds gefactureerde termijnen.
14.4 Conxsys heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden: (a) indien Klant enige verplichting, waaronder begrepen het bepaalde in artikel 5.3, niet, niet geheel of niet tijdig nakomt; (b) in geval van (voorlopige) surséance van betaling van Klant of (aanvraag van) faillissement van Klant. Na ontbinding op bovengenoemde gronden zijn alle vorderingen van Conxsys op Klant onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. Bij een surceance van betaling of falissemant vervallen alle domeinamen direct aan conxsys.

15. Diversen
15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
15.3 Conxsys kan de in de Overeenkomst omschreven rechten en verplichtingen aan een derde overdragen. Indien een dergelijke overdracht geschiedt anders dan in het kader van een overdracht van de onderneming, heeft Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij het een overdracht van een geldvordering op Klant zoals bepaald in artikel 10.2 betreft. Klant heeft niet het recht rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Conxsys.
15.4 Conxsys heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen Overeenkomsten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan Klant. Indien Klant niet instemt met de wijziging, heeft Klant het recht de Overeenkomst op te zeggen vóór en tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt.

Bijzondere voorwaarden Conectivity en Voip diensten

Naast de Algemene voorwaarden zijn de volgende bepalingen van toepassing op de overeenkomst.

1. Definities
1.1 Naast de in de Algemene voorwaarden gebruikte definities, hebben de volgende woorden en begrippen de hieronder aangegeven betekenis in de Overeenkomst:
(a) Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden die op al onze Diensten van toepassing zijn.
(b) Apparatuur: voor de Dienst geschikte modems en routers, inclusief eventuele bijbehorende programmatuur, waarmee toegang tot het Internet wordt verkregen.
(c) Ingangsdatum van de Dienst: dag van de maand waarop volgens opgave van Conxsys de Dienst voor het eerst aan Klant wordt geleverd.
(d) Installatiepartner: de door Conxsys geselecteerde partij die in opdracht van Klant de installatie van Apparatuur verzorgt.
(e) Opstartkosten: de door Klant te betalen vergoeding voor aansluiting op de Dienst die is aangegeven op het bestelformulier.
(f) Telecomoperator: de aanbieder van telecommunicatiediensten met wie Conxsys een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot de levering van DSL verbindingen.
(g) Verbinding: de lokale aansluitlijn waarover de Telecomoperator de beschikking heeft gekregen op basis van een daartoe strekkende overeenkomst tussen KPN Telecom B.V. en de Telecomoperator.

2. Aansluiten
2.1 De periode die nodig is om aansluiting van de Dienst te realiseren hangt samen met de op het moment van aanvraag geldende levertijden voor de Verbinding, die te raadplegen zijn op de site van Conxsys, en is afhankelijk van de Telecomoperator. Conxsys heeft geen invloed op levertijden van Verbindingen.
2.2 Indien een verbinding na 35 kalenderdagen niet is opgeleverd door de Telecomoperator, heeft Conxsys het recht om de aanvraag voor de betreffende verbinding te annuleren.

3. Onze verplichtingen
3.1 Conxsys treft passende technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en de beveiliging van de Dienst teneinde een passend beveiligingsniveau te bereiken. Klant is zich ervan bewust dat Conxsys redelijkerwijs geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het Internet meebrengt en dat deze risico’s hoger zijn in het geval van een permanente verbinding met het Internet. Indien Klant deze risico’s wil beperken moet Klant voor eigen rekening beveiligingsmaatregelen nemen.

4. Verplichtingen Klant en gebruik
4.1 Alle door Klant gekozen en gebruikte Apparatuur moet voldoen aan de eisen die de Telecomoperator en/of KPN Telecom B.V. daaraan stelt. Op verzoek van Klant zal Conxsys informatie over die eisen aan Klant (laten) verstrekken.
4.2 Indien Klant gaat verhuizen, moet Klant het nieuwe adres waarnaar de Dienst zal moeten worden omgezet zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Conxsys laten weten. De tijd om een verhuizing van de Dienst te realiseren hangt samen met de op dat moment geldende levertijden voor de Verbinding, die te raadplegen zijn op de site van Conxsys, en is afhankelijk van de telcomoperator. Bij verhuizing van de Dienst moet de Klant opnieuw Opstartkosten betalen.
4.3 Conxsys biedt de Dienst aan in samenwerking met verschillende Telecomoperators. Verhuizen van een Verbinding is alleen mogelijk als de Verbinding op de nieuwe locatie leverbaar is door dezelfde Telecomoperator. Indien de Dienst op de nieuwe locatie geleverd wordt door een andere Telecomoperator, is er geen sprake van een verhuizing, maar van een nieuwe aansluiting.
4.4 Binnen de eerste 12 maanden na de Ingangsdatum van de Dienst is Klant verplicht de periodieke vergoedingen door te betalen, omdat de Telecomoperators de Verbinding voor minimaal 1 (één) jaar leveren.
4.5 Eventuele kosten die voortvloeien uit het verhuizen van de Dienst komen voor rekening van Klant. Klant zal Conxsys en/of de Telecomoperator op verzoek alle medewerking verlenen die nodig is om de Dienst te kunnen leveren op het nieuwe adres.
4.6 Het is Klant niet toegestaan om de Dienst aan derden buiten de organisatie van Klant ter beschikking te stellen, tenzij de desbetreffende computersystemen van die derden zich fysiek op de bedrijfslocatie van Klant bevinden. Dit verbod laat de mogelijkheid onverlet dat Klant aan derden diensten verleent die mede omvatten het ter beschikking stellen aan derden van gegevens of diskruimte op computers van Klant die van de Dienst gebruik maken, bijvoorbeeld in het kader van het verlenen van web-hosting diensten.
4.7 Zoals alle providers betaalt Conxsys voor de bandbreedte die zij haar klanten ter beschikking stelt. Een gemiddelde hoeveelheid dataverkeer is dan ook ingecalculeerd in het abonnementsgeld. Voor het gebruik van de Dienst bestaat geen vaste maandelijkse limiet op de hoeveelheid dataverkeer die Klant genereert. Echter, Conxsys kan de Dienst blokkeren indien zij van mening is dat Klant regelmatig significant meer dataverkeer genereert dan de gemiddelde hoeveelheid dataverkeer die is ingecalculeerd in het abonnementsgeld. In dat geval kan Conxsys Klant een andere Dienst bieden die meer aansluit op de gebruiksbehoefte van Klant.
4.8 Klant kan Conxsys schriftelijk, door middel van het daarvoor bestemde formulier, verzoeken om verstrekking van het wachtwoord voor toegang tot de Apparatuur. Na verstrekking van het wachtwoord door Conxsys heeft Klant geen recht op gratis ondersteuning zoals bepaald in de Overeenkomst, maar zal Conxsys kosten voor ondersteuning in rekening brengen die zij voorafgaand aan Klant kenbaar zal maken.

5. Plaatsing en installatie van de Apparatuur
5.1 De Apparatuur wordt geleverd op het overeengekomen adres en wordt geïnstalleerd door Klant zelf of optioneel door de Installatiepartner van Conxsys in welk geval Klant alle medewerking dient te verlenen waar de Installatiepartner redelijkerwijs om verzoekt.
5.2 De door Conxsys geleverde apparatuur blijft ten allen tijde eigendom van Conxsys. Het eigendom wordt pas aan Klant overgedragen na verloop van de Minimumtermijn en nadat Klant alle verschuldigde bedragen aan Conxsys heeft voldaan.
5.3 Vanaf het moment dat de apparatuur bij Klant wordt afgeleverd, berust het risico voor verlies, vervreemding en beschadiging bij Klant.
5.4 Conxsys is niet verantwoordelijk voor onderbreking van de Dienst veroorzaakt door defecten in de Apparatuur, maar zal zich inspannen om Klant te assisteren bij reparatie of vervanging van de defecte Apparatuur. Bij onderbreking van de Dienst als gevolg van defecte Apparatuur is Klant desondanks verplicht de maandelijkse vergoeding te voldoen.
5.5 Om de kans op onderbreking van de Dienst tot een minimum te beperken zal Klant er zorg voor dragen dat de Apparatuur met zorg wordt behandeld en geen wijzigingen in de Apparatuur aanbrengen, tenzij dit expliciet wordt aangeraden door Conxsys of de Telecomoperator. Klant moet ervoor zorgen dat de Apparatuur te allen tijde bereikbaar is voor reparaties en/of onderhoud.
5.6 Indien de Installatiepartner bij plaatsing en installatie van de Apparatuur, op verzoek van Klant meer installatiemateriaal dan een normale, in redelijkheid door de Installatiepartner vast te stellen hoeveelheid gebruikt, of extra werkzaamheden verricht en hiervoor aan Conxsys extra kosten in rekening brengt, heeft Conxsys het recht deze extra kosten aan Klant door te berekenen.

6. Ondersteuning
6.1 Conxsys zal zich inspannen om in het kader van de ondersteuning problemen op te lossen die Klant heeft bij het gebruik van de Dienst. Indien nodig schakelt Conxsys de Telecomoperator in bij het oplossen van problemen, waarvan Conxsys van mening is dat ze door de Telecomoperator afgehandeld moeten worden. Klant moet de Telecomoperator en Conxsys alle medewerking verlenen die nodig is om het probleem af te handelen.
6.2 In aanvulling op het bepaalde in de Algemene voorwaarden kan Conxsys aan Klant haar dan geldende tarieven voor ondersteuning in rekening brengen, die zij vooraf bekend zal maken. Indien blijkt dat Klant ten onrechte een beroep heeft gedaan op Conxsys en vervolgens Conxsys ten onrechte de Telecomoperator heeft laten inschakelen, brengt de Telecomoperator aan Conxsys een bedrag in rekening voor een "unjustified service call". Conxsys is gerechtigd dit bedrag aan Klant door te berekenen.

7. Registratie domeinnamen en/of IP-adressen
7.1 Op aanvraag en gebruik van domeinnamen zijn de dan geldende regels en procedures van de instanties die domeinnamen registreren van toepassing (waaronder bijvoorbeeld de Stichting Internet Domeinregistratie en CORE Internet Council of Registrars). Op aanvraag en gebruik van IP-adressen zijn de dan geldende regels van RIPE NCC (Réseaux IP Européens) van toepassing. De desbetreffende registrerende instantie beslist over verlening van domeinnaam en/of IP-adressen. Conxsys heeft geen invloed op de door dergelijke instanties gehanteerde regels en procedures. Conxsys vervult met betrekking tot de aanvraag en verhuizing slechts een bemiddelende rol en kan niet garanderen dát en wanneer een aangevraagde domeinnaam of (een) bepaalde (klasse van) aangevraagde IP-adressen ook (wordt) worden verleend.
7.2 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Klant. Onder omstandigheden kan het zo zijn dat (een medewerker van) Conxsys wordt geregistreerd als technisch contactpersoon voor het domein. Conxsys heeft echter geen enkele betrokkenheid of verantwoordelijkheid bij het gebruik van het domein. Klant vrijwaart Conxsys tegen iedere aanspraak van derden in verband met gebruik van de domeinnaam. Deze vrijwaring geldt ook indien de domeinnaam is verkregen zonder bemiddeling van Conxsys.
7.3 Conxsys vernieuwt, indien nodig, na afloop van de registratietermijn van een domeinnaam de domeinregistratie van Klant, tenzij Klant de Overeenkomst heeft opgezegd, in welk geval Conxsys het recht heeft de domeinnaamregistratie op te zeggen.
7.4 De Overeenkomst bestaat uit de levering van een DSL verbinding en optioneel een domeinnaamregistratie of -verhuizing. Indien een gewenste domeinnaam niet voor Klant geregistreerd dan wel verhuisd kan worden, heeft Klant slechts het recht de Overeenkomst voor dit gedeelte te ontbinden. De Overeenkomst voor de levering van de DSL Verbinding blijft in dat geval overminderd bestaan.

8. Vergoedingen en betaling
8.1 Voor de aansluiting op de Dienst is Klant Opstartkosten verschuldigd.
8.2 Voor het gebruik van de Dienst is Klant verder vanaf de Ingangsdatum van de Dienst een maandelijkse vergoeding verschuldigd.
8.3 Indien de klant heeft gekozen voor een actietarief of een korting heeft bedongen bestaat er geen recht op restitutie indien de dienst tussentijds word opgezegd of gemigreerd naar een andere provider.
8.4 In geval van niet tijdige betaling en in het geval Conxsys Klant op basis van de Overeenkomst de toegang tot de Dienst ontzegt tot het moment waarop volledige betaling is ontvangen, is Klant aan Conxsys bij heraansluiting de dan geldende heraansluitvergoeding verschuldigd, die vooraf bekend zal worden gemaakt.

9. Minimumtermijn
9.1 De Minimumtermijn van de Overeenkomst bestaat uit de periode tussen het afsluiten van de Overeenkomst en de Ingangsdatum van de Dienst plus de Contractsduur van 1 (één) jaar, te rekenen vanaf de Ingangsdatum van de Dienst. Indien er een korting op een dienst is afgegeven of de verstrekking van een modem kan de minimum termijn worden verlengd tot een periode van maximaal 36 maanden.
9.2 Na verloop van de Minimumtermijn wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 (één) maand.
Minimumtermijn en/of tegen het einde van de verlenging daarvan opzegt met inachtneming van een termijn van 1 kalendermaand.

10. Opzeggen
10.1 In aanvulling op artikel 14 van de Algemene Voorwaarden Conxsys kunt u de Overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien een provider ons een closefee doorbelast zullen wij deze doorbelsten met verekening van reeds vooruit betaalde kosten.